SUF bolag är inget för ljusskygg verksamhet!

Published: 29th April 2010
Views: N/A

Samtidigt framförs det från tid till annan beskyllningar om att SUF på ett omoraliskt sätt försöker kringgå svensk rätt.

Orsaken till dessa beskyllningar är troligen tvådelade. Enligt PANLEGIS, den största leverantören av SUF menar att många av de som registrerar SUF gör något fel för att detta "egentligen inte är ett utländskt företag". De som framför sådana beskyllningar hävdar vanligen att SUF-ordningen är avsedd för ett begränsat antal utländska företag som inte har sin ledning i Sverige. Detta är helt fel.

För det första lägger EU-avtalet direkt grunden till företagsetableringar över landsgränser - bruket av SUF är således inte bara lagligt inom den gemensamma marknaden - det är också helt i linje med avtalets intentioner. Detta är uttryckligen fastslaget av EU-domstolen vid flera tillfällen, säger PANLEGIS.

Dessutom kan man inte komma ifrån att SUF har en rad positiva särdrag sett från näringsidkarens synvinkel, bland annat genom att de är billiga och enkla att etablera, och att de erbjuder en ansvarsbegränsning som många näringsidkare söker. Rätten att etablera SUF har således otvivelaktigt haft en positiv effekt för näringslivet i Sverige. Tröskeln för nyetableringar har sänkts, och företagsformen har medfört ökat intresse för att etablera företag samt ökat nyskapande i det Svenska näringslivet. Dessutom har SUF medfört att personer som tidigare valt att driva sin verksamhet i oregistrerade former på sidan om det svenska regelverket, nu finner det överkomligt att registrera eget företag. Majoriteten av våra kunder är nyföretagare säger PANLEGIS.

En annan grund till att vissa personer fortsättningsvis ställer sig skeptiska till SUF är troligen den speciella svenska hållningen att man inte kan förvänta sig att få två fördelar på en gång - och tron på att varje fördel måste höra ihop med en nackdel. När ett SUF gör det möjligt att uppnå full ansvarsbegränsning utan ett större aktiekapital, menar dessa skeptiker att detta måste vara för bra för att vara sant.

Dessa personer glömmer att denna möjlighet till ansvarsbegränsning utan ett större aktiekapital inte är ett resultat av juridiska knep - detta är en av huvudpunkterna i engelsk bolagsrätt så som den har fungerat under lång tid.Så de som påstår att SUF bolag är till för de som bedriver ljusskygg verksamhet eller försöker undgå lagen har inte läst på. SUF bolag följer både engelsk och svensk bolagsrätt, säger PANLEGIS. Två lagstiftningar som är väl ansedda och som inom associationsrättens område har lång tradition.

Report this article Ask About This Article


Loading...
More to Explore